Loading...

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TRỤ SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH LIÊM

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT, ĐỊA HÌNH CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TRỤ SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH HUYỆN THANH LIÊM

Chủ đầu tư: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM

Ngày thực hiện: T6/2021

Địa điểm: Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

►Nền móng Đất Việt khảo sát địa chất, địa hình Công trình Đầu tư xây dựng khu trụ sở cơ quan hành chính huyện Thanh Liêm tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Công việc chi tiết như sau:

1 – Xác định vị trí hố khoan

2 – Khoan trong đất cấp I-III trên cạn

3 – Khoan trong đất đá cấp IV-VI trên cạn

4 – Lập báo cáo khảo sát ĐCCT (Nộp 6 bộ bản cứng)

5 – Thí Nghiệm ST, 2m/lần.

6 – Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu nguyên dạng 

7 – Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu xáo động

0904 246 624